Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe

Besedilo Splošnih pogojev poslovanja in določila Pogojev uporabe portala poceniPOSAVJE.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in načeli dobrih poslovnih praks elektronskega poslovanja. Celotno besedilo pogojev je namenjeno opredelitvi pravil, t.j. obveznosti in upravičenj v zvezi z uporabo spletnih strani poceniPOSAVJE.si.

Splošne določbe

Spletni portal poceniPOSAVJE.si in spletni naslov http://poceniposavje.si je v izključni lasti in upravljanju Izvajalca - PLUS REŠITVE, Svetovanje podjetjem in posameznikom, Anamarija Toth Pope, s.p. (v nadaljevanju Izvajalec). Izvajalec je preko portala poceniPOSAVJE.si oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki storitev). Izvajalec preko portala poceniPOSAVJE.si zagotavlja storitve informiranja, upravljanja z vsebinami in izvajanja finančnih transakcij.

Z uporabo spletne strani poceniPOSAVJE.si uporabniki izjavljajo, da se v celoti strinjajo s temi splošnimi pogoji in pravili uporabe ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Ob registraciji v sistem poceniPOSAVJE.si obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Vsak uporabnik je sam osebno odgovoren za varovanje lastnih gesel na mestih, kjer obstajajo.

Kljub dejstvu, da spletno poslovanje na splošno velja za varno in urejeno, pa je delovanje sistemov in zagotavljanje samih storitev občasno lahko prekinjeno zaradi dogodkov in okoliščin zunaj nadzora Izvajalca. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev potrjuje seznanjenost s prej navedenim in se strinja z dejstvom, da Izvajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu.

Izvajalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati, da bo spletna stran poceniPOSAVJE.si uporabnikom na voljo in razpolago 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu. Vendar pa se kljub temu lahko pripeti, da le-to zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov ne bo mogoče. Primeroma se namreč lahko zgodi, da spletna stran zaradi rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga ne bo na voljo. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno izjavlja, da se mu lahko iz razlogov, ki so ali pa niso v domeni Izvajalca, dostop do spletne strani poceniPOSAVJE.si prekine oz. je stran začasno nedostopna ali izključena.

Izvajalec si pridržuje izključno pravico, da v kateremkoli trenutku spremeni ali ukine kateregakoli oziroma vse segmente poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani. Kljub temu pa je dolžan spoštovati, v tistem trenutku sklenjene, pogodbe. Vzporedno s tem lahko Izvajalec preneha pošiljati katerikoli del podatkov ali kakršnekoli informacije, spremeni ali prekliče katerikoli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Pravice do spreminjanja pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih Splošnih pogojev poslovanja, Pogojev prodaje.Se pa zavezuje da bo uporabnikom vsako spremembo poslan na e-pošto katero je uporabnik navedel pri sami registraciji. V kolikor pride do sprememb teh dokumentov in uporabnik nadaljuje z uporabo spletne strani poceniPOSAVJE.si, pomeni, da se strinja s temi spremenjenimi postavkami, ki so trenutno veljavne. Vsaka sprememba ali izbris postavke začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Uporbaniki lahko od Izvajalca zahtevajo kopijo pogodbe, ki je bodo prejeli v največ 48 urah od poslanega obvestila na info@poceniposavje.si. Le-te hrani Izvajalec v svoji računalniški bazi.

V primeru spremembe vsebine prej navedenih dokumentov se bo Izvajalec potrudil obvestiti uporabnike v okviru svojega informacijskega sistema oziroma jih na drugačen, primeren način obvestiti.

Oprema uporabnika

Za strojno, programsko opremo in drugo opremo, s katero uporabnik dostopa do spletne strani poceniPOSAVJE.si, je izključno odgovoren uporabnik sam. Nabava in vzdrževanje opreme v njegovi lasti oziroma posesti je v njegovi izključni pristojnosti. Prav tako je uporabnik odgovoren za stroške, ki nastanejo z dostopom do spletne strani poceniPOSAVJE.si. Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo na uporabnikovi opremi, ki nastane kot posledica uporabe te spletne strani.

Uporabniki strani poceniPOSAVJE.si

Spletna stran poceniPOSAVJE.si in vse druge, z njo povezane strani, t.j. že pridružene ali kasneje dodane strani ali strani, ki so na voljo preko zunanjih povezav, so zasebna lastnina. Vsa komunikacija in interakcija uporabnikov, ki poteka preko teh strani, mora biti v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Pogoji prodaje. Od uporabnikov se zahteva in pričakuje, da bodo vse njihove dejavnosti in aktivnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Uporabnikom je prepovedana uporaba teh spletnih strani za objavo ali posredovanje kakršnegakoli materiala, ki ogroža ali bi lahko kako drugače kršil pravice tretjih oseb. Prav tako je prepovedana objava gradiv, ki so po svoji naravi nezakonita, ki ogrožajo, so žaljiva, obrekljiva, namenjena izkrivljanju resnice ali ogrožanju zasebnosti, so vulgarna, opolzka ali kako drugače nezaželjena ali prepovedana v konkretni komunikaciji. Prav tako je prepovedana objava materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katerekoli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Izvajalca vsebuje oglaševanje ali ponudbo kakršnihkoli proizvodov ali storitev. Vsako obnašanje uporabnika, ki po subjektivni presoji Izvajalca omejuje ali preprečuje drugega uporabnika pri uporabi spletne strani poceniPOSAVJE.si, je strogo prepovedano.

Uporabnik ne sme uporabljati te spletne strani za oglaševanje ali opravljanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali druge nekomercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov te spletne strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco Izvajalcu oziroma njegovi spletni strani poceniPOSAVJE.si.

Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. V kolikor je kupon že vnovčil nima pravice odstopiti od pogodbe. V tem primeru se uporabnika izbriše iz sistema na www.poceniposavje.si

Intelektualna lastnina

Vse gradivo na spletni strani poceniPOSAVJE.si je v izključni lasti PLUS REŠITVE, Svetovanje podjetjem in posameznikom, Anamarija Toth Pope, s.p. (Izvajalca) ali pa se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, globoko povezovanje (deep linking) ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja Izvajalca je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katerekoli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

Spletna stran poceniPOSAVJE.si vsebuje gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino te spletne strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Izvajalec je nosilec avtorskih pravic v zvezi z izbiro, koordinacijo, postavljanjem in izboljšanjem takšne vsebine, kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, izpeljevati ali na kakršenkoli način izkoriščati katerekoli vsebine, delno ali v celoti. Uporabnik lahko samo z namenom lastne uporabe prevzame, izpiše in hrani materiale, ki so zaščiteni z avtorskim pravom. Kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdaja ali kakršnokoli komercialno izkoriščanje prevzetega materiala brez izrecne pisne odobritve Izvajalca in nosilca avtorskih pravic niso dovoljeni. Uporabnik na spletni strani ne bo postavljal, objavljal ali na kakršenkoli način naredil dostopnih materialov, ki so predmet avtorskih pravic, zaščite blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine, brez izrecne odobritve nosilca te pravice. Izvajalec ni obvezan obvestiti uporabnika ali mu pomagati pri odločitvi, ali je določen material predmet avtorskih pravic. Uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane s kršenjem avtorskih pravic, zlorabo blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine, ali kakršnekoli druge probleme, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih materialov. Z objavo materialov na kateremkoli javno dostopnem delu spletnih strani končni uporabnik zagotavlja, da nosilec pravic do teh materialov Izvajalcu dovoljuje izrecno brezplačno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, modifikacijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega materiala (delno ali v celoti) na območju vsega sveta. Uporabnik dovoli tudi drugim uporabnikom pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe. S tem da uporabnik Izvajalcu pravico do spremembe, kopiranja, objavljanja in distribucije katerega koli materiala, ki ga uporabnik naredi dostopnega na spletnih straneh.

Pogoji, navedeni v tem dokumentu, veljajo tako v korist Izvajalca, kot njegovih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev ter družb z licenco, pri čemer ima vsak od njih pravico neposredno in v lastnem imenu uporabljati te pogoje.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

Uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba spletne strani poceniPOSAVJE.si izključno njegova odgovornost.

poceniPOSAVJE.si se obvezuje, da se bo po najboljših močeh trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti ponudbe spremenijo zaradi delovanja tretjih ponudnikov izdelkov ali storitev in poceniPOSAVJE.si ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V tem primeru bo kupec poceniPOSAVJE.si obveščen o spremembi preko spletne strani in mu bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročene ponudbe. Fotografije na portalu so v večji meri avtentične in predstavljajo dejanski promovirani produkt. Izjemoma se lahko zgodi, da so slike simbolične, v takšnih primerih pa bomo le to uporabnikom sporočili v opisu ponudbe.

Izjava o odgovornosti se nanaša na vso škodo ali kakršnekoli poškodbe, ki jih povzroči kakršnakoli slaba lastnost, napaka, izjema, prekinitev, brisanje, okvara, zamuda pri delu ali nepooblaščen pristop, sprememba ali zloraba zapisa, prekinitev pogodbe, neprimerno vedenje, malomarnost ali kakršnakoli druga aktivnost. Uporabnik izrecno potrjuje, da Izvajalec ni odgovoren za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih končnih uporabnikov ali tretjih oseb, in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega, popolnoma prevzema uporabnik sam.

Izvajalec ali druga fizična ali pravna oseba, ki je vključena v ustvarjanje, proizvodnjo ali distribucijo spletnih strani, vsebine, ki je povezana z njimi, ali programske opreme, v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnih strani. Uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino spletnih strani.

Poleg predhodno navedenih pogojev Izvajalec, njegove podružnice, ponudniki informacij ali partnerji, ki urejajo vsebino spletnih strani, ne bodo odgovorni niti za kakršnekoli napake, netočnost ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršnokoli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do uporabnika, ne za kakršnakoli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršnakoli povpraševanja ali izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom.

Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli vsebino, ki jo uporabnik, registrirani uporabnik ali nepooblaščeni uporabnik objavi na spletni strani. Kakršnakoli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s strani poceniPOSAVJE.si v lasti izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

Nadzor

Izvajalec ima pravico, ne pa tudi obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na spletni strani poceniPOSAVJE.si, vključno z vsemi klepetalnicami in forumi, ki bi lahko bili vključeni v del te spletne strani, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Splošnih pogojev poslovanja, Pogojev prodaje ter vseh drugih pravil, ki jih Izvajalec predpisuje; in da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakoni, predpisi in drugimi akti. Brez omejevanja zgoraj navedenega si Izvajalec pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj, ali ki se mu zdijo kako drugače vprašljiva.

Zasebnost

Uporabnik potrjuje, da so vse razprave, ocene, komentarji, zasebna sporočila, klepetalnice oz. drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije javne, in ne zasebne narave, in da zato osebje Izvajalca lahko preverja komunikacijo uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja. Ker Izvajalec ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, ki se lahko nahajajo v katerikoli skupnosti, Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s to komunikacijo in za dejanja, ki izhajajo iz udeležbe uporabnika v katerikoli komunikaciji, vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Nobena komunikacija, ki jo uporabnik objavi na sistemu poceniPOSAVJE.si (ne glede na to, ali gre za klepetalnico, skupino za razpravo, forum ali podobno), se ne šteje za zaupno. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih poceniPOSAVJE.si obravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Glede objavljenih komentarjev, sporočil ali drugih informacij na tej spletni strani uporabnik prenese na Izvajalca pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene.

Licenciranje

Z objavo na ali prek te spletne strani uporabnik dovoli Izvajalcu brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, predvajanje, distribuiranje, izvedbo in prikazovanje teh komunikacij kot samostojne ali kot del večje celote, v kakršnikoli obliki, ne glede na nosilec medija ali prek katerekoli tehnologije, bodisi znane oziroma kasneje razvite, in deleže teh pravic z večkratnimi delilniki te licence.

Nadomestilo škode

Uporabnik se strinja, da Izvajalca, njegovih podružnic, njihovih odgovornih oseb, zaposlenih in agentov ne bo imel za odgovorne za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani.

Prekinitev poslovnega sodelovanja

Izvajalec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerimkoli uporabnikom, če ugotovi da uporabnik :

  • Žali družbo v javnosti ali na spletnih portalih
  • Je neaktiven za kar se smatra da ni odprl zadnjih 5 poslanih ponudb ali več
  • Se ugotovi, da je na kakršen koli način zavajal ponudnika pri vnovčevanju kuponov
  • Namerno napada sistem prodaje kuponov  

Družba si pridržuje pravico do trenutne ukinitve kateregakoli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega Izvajalec po lastni diskrecijski oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov pogoji, ki veljajo za neregistrirane uporabnike, ne prenehajo veljati.

Blagovne znamke

poceniPOSAVJE.si je v postopku registracije blagovne znamke imetnika Izvajalca in zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na sistemu poceniPOSAVJE.si, intelektualna lastnina njihovih imetnikov.

Vsebina tretjih strani

poceniPOSAVJE.si je, podobno kot ponudniki internetnih storitev (PIS), le distributer in ne izdajatelj ali avtor vsebin, ki jih pridobivajo tretje osebe in uporabniki. Zato poceniPOSAVJE.si, tako kot javna knjižnica, knjigarna ali kiosk, nima uredniškega nadzora nad tako vsebino. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije in vsebine, objavljene s strani tretjih strani, vključno s ponudniki informacij javnega značaja ali za vse uporabnike prihajajo s strani odgovornih avtorjev ali distributerjev, in ne s strani Izvajalca. Ne poceniPOSAVJE.si ne kateri tretji ponudnik informacij ne zagotavljajo točnosti, popolnosti ali uporabnosti katerekoli vsebine, kot tudi ne jamčijo možnosti njene prodaje ali primernosti za posebno določen namen.

Vsebine spletnih strani večinoma predstavljajo mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z Izvajalcem. Izvajalec ne preverja in odobrava objave teh podatkov in zato ne more biti odgovoren za točnost ali zanesljivost kateregakoli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na spletni strani poceniPOSAVJE.si s strani osebe, ki ni pooblaščeni delavec družbe ali ne deluje v okviru svojih delovnih obveznosti.

Pod nobenim pogojem poceniPOSAVJE.si ni odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi zanašanja uporabnika na informacije, prejete preko sistema poceniPOSAVJE.si. Uporabnik na lastno odgovornost oceni točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, mnenja, izjave, svetovanja ali druge vsebine, ki je na voljo prek sistema poceniPOSAVJE.si.

poceniPOSAVJE.si vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih vzdržujejo ponudniki vsebine. Te povezave so navedene izključno iz praktičnih razlogov in ne kot potrditev vsebine s strani Izvajalca. S tem Izvajalec izrecno zavrača kakršnokoli povezanost z vsebino in točnostjo materialov, ki se nahajajo na spletnih straneh tretjih oseb. Če se uporabnik odloči dostopati do teh spletnih strani, to počne na lastno odgovornost. Če uporabnik nima podpisane pogodbe z Izvajalecem, ki mu to izrecno dovoljuje, na spletni strani poceniPOSAVJE.si ne sme objaviti povezave do kakršnekoli druge spletne strani. poceniPOSAVJE.si si pridržuje pravico, da umakne svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

DDV

Nisem davčni zavezanec – 1. Tč. 94. Člena ZZDV-1.

Razno

Namen naslovov poglavij, ki so uporabljeni v tem dokumentu, je lažja orientacija in ti ne morejo na kakršenkoli način vplivati na razumevanje besedila pogojev. V primeru ugotovitve pristojnega sodišča o ničnosti kateregakoli odstavka pogojev, tovrstna ničnost ne bo vplivala na veljavnost ostalih določb pogojev. Če katerakoli stranka ne uveljavlja pravic, opredeljenih v pogojih, ne velja, da se jih je odrekla ali da jih je izgubila.
Sedež Izvajalca – PLUS REŠITVE, Svetovanje podjetjem in posameznikom, Anamarija Toth Pope, s.p. se nahaja na ulici Trubarjeva ulica 9, pošta Brežice, v Republiki Sloveniji. Za morebitne pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe spletnih strani, je pristojno sodišče v Krškem (razen če je s posebno pogodbo določeno drugače) in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem pristojno sodišče v Krškem.